Informacja: Numer telefonu 536 889 998 lub Adres e-mail info@sklepbhpippoz.pl

Darmowa wysyłka darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 450 zł

Polityka Ochrony Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik (zwana dalej „Administratorem). SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę Sklepu internetowego. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres info@sklepbhpippoz.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 536 889 998. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Bartosik – Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Al. Wilanowska 366/79, 02 – 665 Warszawa, NIP: 521-329-42-58, REGON: 146914072.

Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, który stanowi: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik

SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

·        korzystają ze Sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży,

·        korzystają ze Sklepu internetowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta,

·        wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (Usługa Newsletter), przy czym dana osoba może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność ich podania występuje w następujących przypadkach:

·        zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

·        z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

·        legalizmu - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,

·        rzetelności,

·        przejrzystości - w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

·        celowości - w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,

·        adekwatności - nie więcej niż potrzeba,

·        prawidłowości - z dbałością o prawidłowość danych,

·        czasowości - nie dłużej niż potrzeba,

·        bezpieczeństwa - zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

·        art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

·        art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·        art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

·        art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

 

Cele przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

·        wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

·        prowadzenia działań marketingowych,

·        prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur,

·        prowadzenia korespondencji mailowej z osobami zadającymi pytania,

·        ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,

 

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik:

·        dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta.

·        dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

·        dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP Klienta.

·        dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta.

 

Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

·      dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

·      dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

·      dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

·      dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 

Odbiorcy danych

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

·        przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,

·        podmioty świadczące usługi księgowe,

·        operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności elektronicznych,

·        podmiotom świadczącym usługi techniczne w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

·        prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W szczególności możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu Klienta po zalogowaniu do Konta Klienta,

·        prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać. W tym celu można zalogować się do Sklepu na Konto Klienta składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie ważnych i uzasadnionych przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Administratorowi w taki przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby SAP Katarzyna Bartosik – Wójcik, Al. Wilanowska 366/79, 02 – 665 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepbhpippoz.pl

 

Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej, administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

·        Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

·        Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia, danych do logowania do Sklepu internetowego,

·        Zapamiętywania adresu IP i związanej z tym lokalizacją,

·        Dostosowania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego,

·        Identyfikacji Klientów, jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani,

·        Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.

 

Administrator danych korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin na stronie Sklepu internetowego (podstrony jakie wyświetliłeś, czas jaki spędziłeś na stronie Sklepu itd.). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies każdy użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie w jego przypadku z Google Analytics, czy nie.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

·        Chrome: link

·        Firefox: link

·        Internet Explorer: link

·        Opera: link